07/22 1397

برگزاری کارگاه مبانی و مفاهیم موازی سازی-دانشگاه باهنر کرمان

کارگاه آموزشی مبانی و مفاهیم موازی سازی از تاریخ 14 مهرماه 97 به مدت دو روز، در محل دانشگاه باهنر کرمان با سخنرانی جناب آقای دکتر نظارات برگزار گردید.